Photo Gallery

Pattanga

Online Admissions

Video Gallery

Semester 1

JMC 1.1: Introduction to Communication (Hard Core)
Unit 1 Communication – Definition and importance; Elements and Process of Communication 
 
Unit 2 Levels of Communication – Intrapersonal – Interpersonal – Group and Mass Communication – Functions of Communication  
 
Unit 3 Types of Communication – Verbal and Non-Verbal – Various forms of Verbal and Non-Verbal Communication – Body Language, Artifacts, Cultural Symbols, Paintings and others
 
Unit 4 The evolution of printing and its impact on communication - Printing technology and its impact on society- Characteristics of Mass Media: Newspaper,   Magazine, Radio, TV, Cinema, Folk Media. 
 
Unit 5 Four theories of press 
 
Books of Reference:
1. Mass Communication – Keval J Kumar
2. Mass Communication – Wilbur Schram
3. Understanding Media – Marshall Mc luhan 
4. Mass Media and National Development – Wilbur Schramm
5. Passing of Traditional Society – Daniel Lerner 
6. Communication Theories, Origin, Methods, Uses – Werner Severin J and James W Tankard Jr., Longman Publications, 1988
7. Communication models for the study of Mass Communication – Denis Mc Quail and S. Ven Windah, Longman, Singapore Publications, 1981
8. Theories of Mass Communication – Melvin L Defluer and Sandra J Ball, Longman Publications
9. Theories and Models of Communication – Andal N.
10. ¸ÀAªÀºÀ£À, J£ï.GµÁgÁtÂ, PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ DPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
 
JMC 1.2: Introduction to Folklore and Indian Folk Arts (Hard Core)
Unit 1 Folklore: An Introduction: Nature and Scope, Folk, Folklore, Folkloristics, Characteristics and functions of folklore. Genres of Folklore Oral Literature, Material Culture, Social Folk Customs, Performing Folk Arts.
 
Unit 2 Early Folklore Scholarships, Antiquarians, Europeans, Americans, Indians
 
Unit 3 Indian cultural and Linguistic Diversity. Prominent Indian folk arts.
 
Unit 4 Introduction to Indian Folk Arts, Prominent Indian folk arts – Garba, Bhangra, Tamasa, Tamasha, Jatra, Tirukuttu, Kathakali, Indian Puppetry, Vidhenatakam, Burrakatha, Folk arts of North East and others.
 
Unit 5 Karnataka Folk arts as Cult, Ritual and Entertainment. Indian folk arts and contemporary world.
 
Books of Reference:
1. Handoo, J. (1989) Folklore- An Introduction, Mysore, CIIL
2. Ramanujan, A. K. (1987) The relevance of South Asian Folklore, In Indian Folklore-II, Mysore, CIIL
3. Carvalho Neto Paulo de (1971) The Concept of Folklore (trans.) Florida, University of Miami Press
4. Nayak Ha Ma (1971) Janapada Swaroopa, T V Smaraka Granthamale, Mysore
5. Hiriyanna Ambalike (1992) Saiddhantika Janapada, Prajval Prakashana, Mysore
6. Basavaraja Nellisara (Ed) (1971) Janapada Mattu Pooraka Kshetragalu, Kannada Adhyayana Vibhaga, Kuvempu University, Shimoga
7. Peter J.Claus and J.Handoo and D.P.Pattanayak, Indian Folklore-I & II, CIIL, Mysore, 
8. J.Handoo, Charles E.Gover, Folklore: An Introduction, CIIL, Mysore, 1989.
9. Karunakaran & J.Handoo, Folklore of India, CIIL, Mysore, 1991.
10. Peter J.Claus & Korom Frank, Folkloristics and Indian Folklore, RRC, Udupi, 
11. Nanjaiah Honganur (Ed.), Bharatiya Janapada, Prasaranga, University of Mysore, 2011.
12. N.Usha Rani, Folk Media for Development, 1996.
 
 
JMC 1.3: News Gathering and Writing for Media (Hard Core)
Unit 1 News: definition, Meaning and Nature of Reporting– Qualifications & duties of a Reporter, Basics of Reporting–Process of Accreditation from Central and State Governments.
Unit 2 News; Definition, Elements, Sources and Types–Lead and Body–Types of Lead.  Structure of News– Format of  News Writing. Concept, elements, values, sources, lead writing. 
Unit 3 Techniques of Reporting–Tools of News Gathering–Interview–Types and Techniques. Interviewing – kinds, purposes, techniques.
Unit 4 Reporting Crime–Speech–Sports–Foreign–Accidents–Budget– weather- city life- accident- disaster- election- riots,-war-conflict-tensions. Development; Reporting Executive– Legislature– Judiciary; Investigative Reporting. Objectivity in Reporting– Advocacy Reporting, Ethics in Reporting. Photo caption writing.
Unit 5 Journalistic Writing: Qualities of Journalistic Writing – Similarities and Differences between Journalistic Writing and Literary Writing – Difference between News Writing – Feature Writing – Article Writing – Editorial Writing and Column Writing. Practical exercise.
 
Books of Reference:
1. News Reporting– B.N.Ahujaand S.S. Chhabra
2. News Writing and Reporting– Mames M Neal and SuzanneS Brown
3. Investigative  Reporting and Editing– P.N.Williams
4. Reporting for the Print Media–F. Fedler
5. Reporting–MitchellVCharnley
6. JournalistsHandBook–M.V.Kanath
7. ProfessionalJournalism-M.V.Kamath
8. ReportingIndia1973,1974,1976–G.G.Mirchandani
9. NewsReportingandEditing–K.M.Srivastava
10. ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ,-f.J£ï.gÀAUÀ£ÁxÀgÁªï,PÁªÀÄzsÉãÀÄ¥ÀæPÁ±À£À,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
11. ¸ÀÄ¢ÝAiÀĵÉÖà C®è- ¤gÀAd£À ªÁ£À½î.
12. bÁAiÀiÁavÀæ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ, C¸ÉÆÖçà ªÉÆúÀ£À, PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ DPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
13. QæÃqÁ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ, UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ºÉUÀqÉ, PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ DPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
14. ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸ÀAªÉÃzÀ£É, PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ DPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
15. ¥ÀwæPÁ ¨sÁµÉ, ¥ÀzÁägÁeï zÀAqÁªÀw, PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ DPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
16. £ÁåAiÀiÁAUÀ ªÀgÀ¢UÁjPÉ, ¸ÀÄZÉÃvÀ£Á £ÁAiÀÄPï, PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ DPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
17. ªÁtÂdå ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ, dAiÀÄzÉêÀ ¥Àæ¸Ázï ªÀiÁ¯ÉAiÀiÁgÀ, PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ DPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
18. ¸ÀÄ¢Ý dUÀzÀUÀ® ªÀÄÄV®UÀ®, CgÀÄt PÀĪÀiÁgï ºÀ§Äâ, PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ DPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
 
JMC 1.4: Introduction to Folk Media (Hard Core)
Unit 1 Origin and meaning of the concept ‘folk media’ – characteristics of folk media – relevance of folk media in modern society.
 
Unit 2 Classification of folk media forms, important folk media forms in India – Folk songs, Folk dances, Folk theatre, Folktales, Folk games and street plays.
 
Unit 3 Popular folks arts in Karnataka and their use in development communication: Yakshagana, Harikathe, Puppetry, Gee Gee & religious folk songs Dollu kunitha, Veeragase, Kamsale.
 
Unit 4 Popular folk media forms of Andra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Maharastra, Punjab.
 
Unit 5 Integrated use of Folk Media and Mass Media – the role of government agencies like Song and Drama Division, Information and Publicity Department, Yakshagana Academy, prominent folk artists.
 
Books for References:
1. Folk Media for Development –N. Usha Rani
2. Folk Media & Communication – Ranganath H.K.
3. Traditional Folk Songs – Shyam Parmar
4. Folk Arts And Social Communication – Durgadas Mukhopadhyay
5. Role Of Traditional Folk Media In Rural India – N. Vijaya
6. Folk Theatre In India – Gargi Balwant
7. The Indian Theatre – Mulk Raj Anand
8. Complete Book On Puppetry In India – Curre D.
9. The Passing Of Traditional Society – Daniel Lerner
10. Traditional Folk Media In India – Shyam Parmar
11. Communication for development in the third world – Srinivas R. Melkata
 
JMC 1.5: Folk Theatre of Karnataka (Hard Core)
Unit 1 An introduction to folk theatre – Nature, historical background and features, Deviance from the classical theatre forms
 
Unit 2 Folk theatre forms in Karnataka – influences, elements and audience - Major theatre forms in Karnataka – Bayalaata, Yakshagana, Doddata, Sannata, Shri Krishna Paarijaatha, Veeragashe. Techniques of Adopting Folk Theatre
 
Unit 3 Puppetry in Karnataka – Nature, features and types - string puppets, leather puppets, joint puppets
 
Unit 4 Techniques of Using Folk Theatre in Modern Media. 
 
Unit 5 Status of folk theatre artistes - challenges and opportunities 
 
Books of Reference:
1. Ranganath H K, The Karnataka Theatre, Karnatak University Dharwad, 1960
2. Vatsayana Kapila, Traditional Indian Theatre, NBT, New Delhi, 1980
3. Rajendra D K, Dakshina Karnataka Janapada Rangabhoomi, Prasaranga, Mysore University, Mysore
4. Sundaram RVS, Karnataka Andhra Yakshagana Sameekshe, Jaanapada Academy, Bangalore
5. Basavraj Malashetty, Uttarakarnatakada Bayalaatagalu, Prasaraanga, Karnatak University Dharwad
6. Shivaram Karanth, Yakshagana, Prasaaraanga University of Mysore, 1975
7. Karnataka Janapada Kalegala Kosha, Prasaaraanga, Kannada Vishwavidyalaya, Hampi
8. N.Usha Rani, Folk Media for Development, 1996.
9. Nanjaiah Honganur (Ed.), Bharatiya Janapada, Prasaranga,University of Mysore, 2011.
 
JMC 1.6: Folk Media and Development (SoftCore)
Unit 1 Introduction of  Mass Media- concept, the meaning of folk media. Importance of oral media in Indian Society.
Unit 2 Definition- nature and concept of development – old and new paradigm of development – Indian concept of development.
 
Unit 3 Development communication – definition, origin – concept. Role of folk media in development communication.
 
Unit 4 Development communication planning strategies for rural mass– decentralization, panchayat raj institutions. Problems faced by governmental and non-governmental agencies in development communication – diffusion of innovation, models in agricultural communication – case studies of communication support to agriculture.
 
Unit 5 Folk performing program patterns of development stories in areas like family welfare – health – education – environment and development. development messages for a rural audience; specific requirements for concept writings for media like Folk media.
 
Books for References:
1. Folk Media For Development –N. Usha Rani
2. Folk Media & Communication – Ranganath H.K.
3. Traditional Folk Songs – Shyam Parmar
4. Folk Arts And Social Communication – Durgadas Mukhopadhyay
5. Role Of Traditional Folk Media In Rural India – N. Vijaya
6. Communication for development in the third world – Srinivas R. Melkata 
7. Design and development message – Bella Modi.
8. Development commercial – Uma Navula.
9. Definition of innovations – Everest M Roger.
10. Community Radio – M. Abdul Rehman Pasha
11. The eighteenth elephant – Ishwar Daitota
12. Educational Television in India – N.Usha Rani.
13. C¨sÀÄåzÀAiÀÄ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ – F±ÀégÀ zÉÊvÉÆÃl, PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ DPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
14. ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ, NAPÁgÀ PÁPÁqÉ, PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ DPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
 
JMC 1.7: Media and Social Change (SoftCore)
Unit 1 Communication for social change, mass media effects, media advocacy, new age media and development journalism.
Unit 2 Developing a strong news sense, recognizing a good story, participatory development journalism. Folk media, community radio for local development.
Unit 3 Social development, human potential, human development index. Framing and agenda setting by candidates and parties vs. news media. Quantitative campaign effects and changes in public opinion.
Unit 4 Internet and Social Activism: Digital divide: Problem of access and other issues; Use of the internet for development, by NGOs and E-governance; Politics and Virtual Democracy; Social sharing to social activism; National and international campaigns on the environment, human rights and other issues.
Unit 5 Economic development, liberalization, privatization and globalization Environment and climate change, impact on agriculture and food security, energy security, environmental sustainability, mass displacements and migration. Urban and rural development, water and waste management, health, education, employment, housing, transport. Globalization and democracies, pluralism, oppressive structures, gender equality, religious movements, etc.
 
Books for References:
1. Duai R.& Manonmani .T, Culture and Communication: New Perspectives, Galgotia Publication, New Delhi, 1997.
2. P. Dahama and O.P.Bhatnagar, Edcuational and communication for development Oxford and IBH Publishing Co.Pvt. Ltd. New Delhi, 2nd Edition.
3. Srinivas R. Melkote and H.Leslie Steeves, Communication for Development in the Third world‘, Sage Publication, New Delhi, 2nd Ed.
4. Schramm and Lerner, (1967), Communication and change in the developing countries. Honululu, East West Center Press.
5. Srinivas Melkote and H. Laslie Steovs, Communication for Development in the Third World, 2nd Edition, Sage, ND.
6. C¨sÀåzsÀAiÀÄ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ- F±ÀégÀ zÉÊvÉÆÃl. PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ DPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
7. ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ¢P&Agrav